Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – nawet 600 euro dla każdego pasażera za opóźniony lub odwołany lot

W wypadku odwołania lub opóźnienia lotu, pasażerowi może przysługiwać odszkodowanie. W zależności od długości lotu, odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot to: 250 euro, 400 euro lub 600 euro. Odszkodowania można dochodzić albo przed sądem albo w darmowym postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Odszkodowanie należy się także klientom biur podróży.

Odszkodowanie za odwołany lot

 

Pasażerowie odwołanych lotów zasadniczo mają prawo do odszkodowania. Jeżeli lot odbywa się z kraju Unii Europejskiej lub do kraju Unii Europejskiej, zastosowanie w tym zakresie mają przepisu wspólnotowe. Kwestię odszkodowania za odwołany lot reguluje rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

Rozporządzenie ma zasadniczo zastosowanie do dwóch kategorii pasażerów. Po pierwsze, pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego UE. Po drugie, do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w państwie członkowskim UE. Nie ma przy trym znaczenia, czy pasażer kupił bilet indywidualnie, czy korzysta z przelotu organizowanego przez biuro podróży.

 

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy przede wszystkim od długości lotu. Długość lotu mierzy się metodą trasy po ortodromie. W wypadku lotów do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 euro. Dla lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km odszkodowanie za odwołany lot wynosi 400 euro. Dla wszystkich innych lotów, odszkodowanie wynosi 600 euro. Odszkodowanie to może ulec obniżeniu, jeżeli pasażerom odwołanego lotu zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot.

 

Odszkodowanie za odwołany lot jest wypłacane w gotówce, przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi. Jedynie za pisemną zgodą pasażera, wypłata może nastąpić w bonach podróżnych lub w formie innych usług.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot

 

Choć wspomniane rozporządzenie nie reguluje tego wprost, również pasażerowi opóźnionego lotu może przysługiwać odszkodowanie. Odszkodowanie za opóźniony lot wypracowało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Istotne znaczenie dla pasażerów opóźnionych lotów ma wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, ECR 2009/11/I-10923-10982. Wskazuje on, że odszkodowanie za opóźniony lot należy się pasażerowi, jeżeli poniesie stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny. Innymi słowy, odszkodowanie za opóźniony lot może przysługiwać, jeżeli pasażer przybył do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

 

„[…] pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz […] mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania […] jeżeli […] przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.”

 

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot jest obliczana tak samo, jak przy odszkodowaniu za odwołany lot. Wysokość odszkodowania za opóźniony co najmniej 3 godziny lot wynosi od 250 euro do 600 euro i zależy od długości lotu. Nie ma przy tym znaczenia, o ile został przekroczony dolny limit 3 godzin opóźnienia. Również zasady dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot są analogiczne do obowiązujących przy odwołanym locie.

 

Dochodzenie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

 

Roszczenie o odszykowanie za opóźniony lub odwołany lot przedawnia się w terminie roku. Termin ten liczony jest od dnia wykonania przelotu lub dnia, kiedy przelot miał być wykonany. Dochodzenia odszkodowania nie można zatem nadmiernie odkładać w czasie.

 

Jeżeli lot został odwołany lub nastąpiło opóźnienie należy zacząć od złożenia reklamacji. W pierwszej kolejności pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem lotniczym i przedstawić mu swoją skargę z żądaniem zapłaty odszkodowania. Jeżeli reklamacja nie odniesie oczekiwanego skutku, pasażer może wybrać jedną z dwóch dróg dochodzenia odszkodowania.

 

Po pierwsze, odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot można dochodzić przed sądem. Warto jednak pamiętać, że ta droga dochodzenia roszczeń wiąże się z opłatami sądowymi. Dodatkowo, w wypadku przegranej, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

 

Po drugie, odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot można dochodzić przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Droga ta zasadniczo nie wiąże się z opłatami. Jeżeli reklamacja pasażera nie odniesie oczekiwanego skutku, można skierować skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może domagać się usunięcia naruszenia, czyli zobowiązać przewoźnika lotniczego do wypłacenia pasażerowi należnego mu odszkodowania. Dodatkowo, może Prezes ULC nałożyć karę na przewoźnika, który nie dokonał wypłaty odszkodowania na żądanie pasażera.

 

Jakie dowody należy posiadać, aby dochodzić odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

 

Aby móc dochodzić odszkodowania, należy zachować potwierdzenie rezerwacji lotu lub przynajmniej kartę pokładową. W wypadku lotu zamawianego samodzielnie, dokumenty te są przesłane przed odlotem lub są wręczane podczas zakupu biletu. Przy wycieczkach zorganizowanych rezerwację przekazuje biuro podróży przed wylotem, a kartę pokładową odbieramy podczas odprawy biletowo-bagażowej. Nadto, należy zachować kopię reklamacji złożonej do przewoźnika lotniczego oraz udzielonej przez niego odpowiedzi.

 

Nie musimy znać ani tym bardziej udowadniać przyczyn odwołania lub opóźnienia lotu. Przewoźnik może jednak zwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli udowodni, że odwołanie lotu lub opóźnienie lotu było następstwem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. To jednak na przewoźniku, a nie na pasażerze spoczywa obowiązek wykazania tego odpowiednimi dowodami. Warto przy tym pamiętać, że usterka samolotu zwykle nie stanowi wspomnianej okoliczności. Według orzecznictwa np. usterka silnika mieści się w granicach ryzyka związanego z normalną działalnością przewoźnika lotniczego.

 

Czy warto dochodzić odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

 

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest zasadniczo darmowe i nie wymaga naszego osobistego stawiennictwa w Urzędzie. Tym samym, jeżeli nasz przelot zaczynał się w Polsce lub kończył się w Polsce, zdecydowanie warto zatroszczyć się o należne odszkodowanie. W wypadku odwołania lub opóźnienia lotu czteroosobowej rodziny np. do Tunezji, można uzyskać ponad 5000 zł odszkodowania.

 

Odszkodowania można dochodzić samemu. Możliwe jest także zgromadzenie większej liczby pasażerów poszkodowanych tym samym lotem i złożenie wspólnej skargi. Odszkodowanie należy się jednak zawsze każdemu pasażerowi z osobna.