Adwokat Marcin Derejski

Marcin Derejski

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Założyciel i Partner Kancelarii

T     +48 602 755 575

E     m.derejski@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001 – 2005 pracował w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym. Odbył aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

 

Doświadczenie:

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego oraz gospodarczego. Udziela pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz w sporach dot. nieruchomości. Reprezentuje liczne spółki w postępowaniach rejestrowych oraz doradza w procesach restrukturyzacyjnych, planowaniu osobowym i kapitałowym podmiotów gospodarczych oraz przygotowuje i przeprowadza podmioty gospodarcze przez postępowania upadłościowe. Pełni funkcję likwidatora w spółkach prawa handlowego, a także funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną inwestorów i podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, transportowej, sportowej i runku nieruchomości. Wykonuje kompleksowe audyty prawne podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej, handlowo-usługowej oraz motoryzacyjnej.

 

Specjalizacja:

Prawo karne, w tym prawo karne skarbowe i prawo karne gospodarcze; prawo gospodarcze i handlowe; prawo zobowiązań i umów gospodarczych; tworzenie, rejestracja, restrukturyzacja i likwidacja spółek, stowarzyszeń oraz fundacji; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Adwokat Piotr Kaleciak

Piotr Kaleciak

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Założyciel i Partner Kancelarii

T     +48 506 142 840

E     p.kaleciak@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończoną Państwowym Egzaminem Sędziowskim. Równolegle z aplikacją sądową, odbywał aplikację komorniczą w okręgu Rady Izby komorniczej w Krakowie.

 

Doświadczenie:

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek oraz przedsiębiorców, m.in. z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej oraz handlowo-usługowej. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny pełni rolę syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych i konsumentów. Specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sporach prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w szczególności w skomplikowanych procesach związanych z rozliczeniami inwestycyjnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Przeprowadza podmioty gospodarcze przez postępowania restrukturyzacyjne oraz doradza w kwestiach zmian kapitałowo-osobowych.

 

Specjalizacja:

Prawo cywilne, w tym prawo zobowiązań i odszkodowawcze; prawo gospodarcze i handlowe; umowy handlowe; rozliczenia majątkowe podmiotów gospodarczych; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; upadłość; przekształcenia kapitałowo-osobowe w spółkach.

Radca Prawny Damian Kumor

Damian Kumor, LL.M.

Radca Prawny
Partner Kancelarii

T     +48 604 288 954

E     d.kumor@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską pod patronatem współtwórcy Kodeksu spółek handlowych oraz uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.) na Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem zawodowego egzaminu radcowskiego.

 

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, gospodarczego i handlowego. Kompleksowo doradza przedsiębiorcom indywidualnym i spółkom na wszystkich etapach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, przygotowując wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski restrukturyzacyjne, propozycje układowe oraz plany restrukturyzacyjne. Reprezentuje dłużników w toku negocjacji z wierzycielami, jak również wierzycieli w związku z ich udziałem w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu przekształceń osobowych i kapitałowych podmiotów gospodarczych pod kątem optymalizacji ich struktur korporacyjnych i majątkowych. Uczestniczył we wdrażaniu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa przepływu informacji oraz procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych. Włada biegle językiem angielskim.

 

Specjalizacja:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; prawo spółek; prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo cywilne procesowe, przekształcenia kapitałowo-osobowe w spółkach.

Adwokat Kamil Gałązka

Kamil Gałązka

Adwokat
Partner Kancelarii

T     +48 697 60 62 64

E     k.galazka@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską pod patronatem współtwórcy Kodeksu spółek handlowych. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem zawodowego egzaminu adwokackiego.

 

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz cywilnego. Obsługuje przedsiębiorców i spółki działające w branży budowlanej, sportowej, transportowej, handlowo-usługowej, finansowej oraz marketingowej. Reprezentuje Klientów w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym z zakresu działalności inwestycyjnej, handlowej, bankowej, usługowej oraz dot. uzyskiwania odszkodowań z tytułu naruszenia i nienależytego wykonania kontraktów. Specjalizuje się w planowaniu i tworzeniu struktur osobowych i kapitałowych podmiotów gospodarczych oraz w dokonywaniu przekształceń osobowo-kapitałowych w spółkach, a także w tworzeniu umów w obrocie gospodarczym i aktów korporacyjnych. Negocjuje oraz przeprowadza fuzje i przejęcia (m&a) podmiotów gospodarczych oraz wykonuje kompleksowe audyty prawne działalności gospodarczej.

 

Specjalizacja:

Prawo gospodarcze i handlowe; prawo spółek; prawo umów gospodarczych; prawo cywile; prawo zobowiązań, w tym zagadnienia dot. odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań kontraktowych oraz gwarancji i rękojmi.

Aplikant Radcowski Paweł Szafraniec

Paweł Szafraniec

Aplikant radcowski

T     +48 12 412 21 21

E     p.szafraniec@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W 2018 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel Koła Naukowego Historii Kultury Prawnej TBSP UJ. 

 

Doświadczenie:

Z kancelarią związany od 2017 roku. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego oraz gospodarczego. W kręgu jego zainteresowań znajdują się kwestie związane z postępowaniem cywilnym oraz administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także prawem cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Uczestniczy w procesach windykacji należności i sądowym dochodzeniu roszczeń Klientów.

 

Specjalizacja:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; prawo cywilne i rodzinne; postępowanie cywilne, administracyjne i sądowoadministracyjne.

Aplikant Radcowski Martyna Pietraś

Martyna Pietraś

Aplikant radcowski

T     +48 12 412 21 21

E     m.pietras@dkkg.pl

Edukacja:

Wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców oraz windykacji roszczeń pieniężnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się kwestie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, cywilnego oraz prawa pracy. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem WIOSNA, działając jako współpracownik działu prawnego tego Stowarzyszenia.

 

Specjalizacja:

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne; prawo cywilne; postępowanie cywilne; prawo pracy.