Adwokat Marcin Derejski

Marcin Derejski

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Założyciel i Partner Kancelarii

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001 – 2005 pracował w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym. Odbył aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

 

Doświadczenie:

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego oraz gospodarczego. Udziela pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz w sporach dot. nieruchomości. Reprezentuje liczne spółki w postępowaniach rejestrowych oraz doradza w procesach restrukturyzacyjnych, planowaniu osobowym i kapitałowym podmiotów gospodarczych oraz przygotowuje i przeprowadza podmioty gospodarcze przez postępowania upadłościowe. Pełni funkcję likwidatora w spółkach prawa handlowego, a także funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną inwestorów i podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, transportowej, sportowej i runku nieruchomości. Wykonuje kompleksowe audyty prawne podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej, handlowo-usługowej oraz motoryzacyjnej.

 

Specjalizacja:

Prawo karne, w tym prawo karne skarbowe i prawo karne gospodarcze; prawo gospodarcze i handlowe; prawo zobowiązań i umów gospodarczych; tworzenie, rejestracja, restrukturyzacja i likwidacja spółek, stowarzyszeń oraz fundacji; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Adwokat Piotr Kaleciak

Piotr Kaleciak

Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
Założyciel i Partner Kancelarii

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych. Posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończoną Państwowym Egzaminem Sędziowskim. Równolegle z aplikacją sądową, odbywał aplikację komorniczą w okręgu Rady Izby komorniczej w Krakowie.

 

Doświadczenie:

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek oraz przedsiębiorców, m.in. z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej oraz handlowo-usługowej. Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny pełni rolę syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych i konsumentów. Specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sporach prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w szczególności w skomplikowanych procesach związanych z rozliczeniami inwestycyjnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Przeprowadza podmioty gospodarcze przez postępowania restrukturyzacyjne oraz doradza w kwestiach zmian kapitałowo-osobowych.

 

Specjalizacja:

Prawo cywilne, w tym prawo zobowiązań i odszkodowawcze; prawo gospodarcze i handlowe; umowy handlowe; rozliczenia majątkowe podmiotów gospodarczych; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; upadłość; przekształcenia kapitałowo-osobowe w spółkach.

Radca Prawny Damian Kumor

Damian Kumor, LL.M.

Radca Prawny, doradca restrukturyzacyjny
Partner Kancelarii

Edukacja:

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie oraz na listę dorad­ców restruk­tu­ry­za­cyj­nych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską pod patronatem współtwórcy Kodeksu spółek handlowych oraz uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.) na Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem zawodowego egzaminu radcowskiego.

 

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, gospodarczego i handlowego. Kompleksowo doradza przedsiębiorcom indywidualnym i spółkom na wszystkich etapach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, przygotowując wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski restrukturyzacyjne, propozycje układowe oraz plany restrukturyzacyjne. Reprezentuje dłużników w toku negocjacji z wierzycielami, jak również wierzycieli w związku z ich udziałem w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu przekształceń osobowych i kapitałowych podmiotów gospodarczych pod kątem optymalizacji ich struktur korporacyjnych i majątkowych. Uczestniczył we wdrażaniu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa przepływu informacji oraz procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych. Włada biegle językiem angielskim.

 

Specjalizacja:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne; prawo spółek; prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo cywilne procesowe, przekształcenia kapitałowo-osobowe w spółkach.

Adwokat Kamil Gałązka

Kamil Gałązka

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny
Partner Kancelarii

Edukacja:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz na listę dorad­ców restruk­tu­ry­za­cyj­nych. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską pod patronatem współtwórcy Kodeksu spółek handlowych. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem zawodowego egzaminu adwokackiego.

 

Doświadczenie:

Posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz cywilnego. Obsługuje przedsiębiorców i spółki działające w branży budowlanej, sportowej, transportowej, handlowo-usługowej, finansowej oraz marketingowej. Reprezentuje Klientów w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym z zakresu działalności inwestycyjnej, handlowej, bankowej, usługowej oraz dot. uzyskiwania odszkodowań z tytułu naruszenia i nienależytego wykonania kontraktów. Specjalizuje się w planowaniu i tworzeniu struktur osobowych i kapitałowych podmiotów gospodarczych oraz w dokonywaniu przekształceń osobowo-kapitałowych w spółkach, a także w tworzeniu umów w obrocie gospodarczym i aktów korporacyjnych. Negocjuje oraz przeprowadza fuzje i przejęcia (m&a) podmiotów gospodarczych oraz wykonuje kompleksowe audyty prawne działalności gospodarczej.

 

Specjalizacja:

Prawo gospodarcze i handlowe; prawo spółek; prawo umów gospodarczych; prawo cywile; prawo zobowiązań, w tym zagadnienia dot. odpowiedzialności z tytułu naruszenia zobowiązań kontraktowych oraz gwarancji i rękojmi; prawo upadłościowe.

Radca Prawny Martyna Pietraś-Jurkowska

Martyna Pietraś-Jurkowska

Radca prawny

Edukacja:

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okrę­gową Izbę Rad­ców Pra­w­nych w Kra­­ko­­wie. Ukoń­czyła prawo na wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego bro­niąc pracę magi­ster­ską w Kate­drze Prawa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej. W trak­cie stu­diów zdo­by­wała doświad­cze­nie zawo­dowe w Sek­cji Prawa Pracy Stu­denc­kiej Poradni Praw­nej Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Odbyła apli­­ka­­cję rad­co­w­ską w Okrę­­go­­wej Izbie Rad­ców Pra­w­nych w Kra­­ko­­wie, zako­ń­czoną zło­­że­­niem zawo­­do­­wego egza­­minu rad­co­w­skiego.

 

Doświadczenie:

Spe­cja­li­zuje się w pra­wie upa­dło­ścio­wym i restruk­tu­ry­za­cyj­nym, pra­wie cywil­nym oraz pra­wie pracy. Pro­wa­dzi obsługę prawną przed­się­bior­ców, dora­dza w spra­wach win­dy­ka­cji rosz­czeń, a także repre­zen­tuje Klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych i egze­ku­cyj­nych. Wiele lat była zwią­zana ze Sto­wa­rzy­sze­niem WIOSNA, dzia­ła­jąc jako współ­pra­cow­nik działu praw­nego tego Sto­wa­rzy­sze­nia, jak również jako wolontariusz Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki.

 

Specjalizacja:

Prawo upa­dło­ściowe i prawo restruk­tu­ry­za­cyjne; prawo cywilne; postę­po­wa­nie cywilne; prawo pracy.