Adwokat Piotr Kaleciak uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego

Z dumą zawiadamiamy, że decyzją Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2020 r. wspólnikowi naszej kancelarii – adw. Piotrowi Kaleciakowi, przyznany został tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Otrzymanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego to olbrzymia nobilitacja i uznanie zawodowych kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego; warto podkreślić, że w Polsce działa obecnie tylko około 40 kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Wskaźnik ten świadczy o ponadprzeciętnych kwalifikacjach osób legitymujących się wyżej wymienionym tytułem.

 

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny to tytuł przyznawany po spełnieniu warunków wynikających z ww. ustawy, w tym:

 

  • wymogu przeprowadzenia odpowiedniej ilości postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych zakończonych prawomocnymi orzeczeniami sądu albo zatwierdzeniami układu;

 

  • zarządzania przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącego co najmniej średnim przedsiębiorcą oraz przeprowadzeniem w całości co najmniej dwóch postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo

 

  • przeprowadzenie w całości co najmniej jednego postępowania układowego lub sanacyjnego zakończonego prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10 milionów złotych.

 

Dodatkowo, aby uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ubiegająca się o niego osoba nie mogła być karana dyscyplinarnie, w tym nie mogła zostać na nią nałożona grzywna albo nie mogła ona zostać odwołana z pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w okresie ostatnich 7 lat lub w okresie 2 lat nie mogła otrzymać więcej niż 2 upomnień.

 

Jakie możliwości daje uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego?

 

Przede wszystkim – jest to potwierdzenie profesjonalizmu i doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Z perspektywy samego doradcy restrukturyzacyjnego – umożliwia mu prowadzenie największych i najbardziej złożonych restrukturyzacji i upadłości.

 

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym albo nadzorcy lub zarządcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym m.in.:

 

  • przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro;
  • spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa;
  • przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.