Zmiana adresu kancelarii

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii oraz biura syndyka. Zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby pod adresem: ul. św. Marka 7-9/2, 31-012 Kraków.

Rozwiązanie spółki cywilnej – do jakiego majątku trafia wkład i udział małżonka

W czasie trwania spółki cywilnej prawa majątkowe małżonka w tej spółce należą do jego majątku osobistego. Gdy spółka ulega rozwiązaniu, udział w majątku spółki cywilnej także trafia do majątku osobistego małżonka. Analogicznie dzieje się z roszczeniem o zwrot wkładu do spółki cywilnej. Ma to znaczenie przy podziale majątku wspólnego małżonków.

Zapłata długów spadkowych przez jednego ze spadkobierców – roszczenia regresowe

Zdarza się, że jeden ze spadkobierców spłaca długi spadkowe. Inni spadkobiercy nie poczuwają się do odpowiedzialności i odmawiają udziału w zaspokajaniu wierzycieli. Warto pamiętać, że zasadniczo wszyscy spadkobiercy, którzy przyjęli spadek odpowiadają za długi spadowe. W wypadku spłaty długów za innych spadkobierców można wystąpić z roszczeniami regresowymi.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie – ustawa antydyskryminacyjna

Zgodnie z ustawą antydyskryminacyjną każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania. Nierówne traktowanie to zwłaszcza dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie oraz molestowanie seksualne.

Nowe opłaty sądowe - wysokość opłat w postępowaniu cywilnym

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Jest to wynik pierwszej części dużej nowelizacji procedury cywilnej, wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Wzrastają opłaty od pozwu, apelacji oraz zażalenia. Wprowadzono m.in. opłatę za uzasadnienie wyroku.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – nawet 600 euro dla każdego pasażera za opóźniony lub odwołany lot

W wypadku odwołania lub opóźnienia lotu, pasażerowi może przysługiwać odszkodowanie. W zależności od długości lotu, odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot to: 250 euro, 400 euro lub 600 euro. Odszkodowania można dochodzić albo przed sądem albo w darmowym postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Odszkodowanie należy się także klientom biur podróży.